Hoạt Động Thương Hiệu

1/ Xác định mục tiêu chương trình: Ghi nhận các yêu cầu khách hàng.
2/ Khám phá nhu cầu: Khảo sát thị trường, thấu hiểu khách hàng mục tiêu.
3/ Xây dựng kế hoạch: Xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án tổ chức. Nội dung chương trình sợ bộ.
4/ Huấn luyện: Huấn luyện NV, đảm bảo việc thực hiên đúng kế hoạch và thống nhất.
5/ Thực hiện: Thực hiện chương trình, kiểm tra, giám sát. Báo cáo tổng kết. Phân tích kết quả.